Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bart de Boer Consultancy ____________________________________________________________________________

Bart de Boer Consultancy is de handelsnaam van B. (Bart) de Boer, gevestigd aan de Kalverstraat 7, 7101 EG te Winterswijk.

 

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1  Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
2  Opdrachtnemer: Bart de Boer Consultancy

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Basis
3.1 Adviezen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het advies heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 De door opdrachtnemer aangegeven termijn voor het uitbrengen van haar advies zal steeds indicatief zijn, zodat aan overschrijding van die termijn de opdrachtgever noch het recht kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden noch het recht kan ontlenen schadevergoeding te eisen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

3.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent zal hij steeds tijdig en schriftelijk al de noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen als waarom door opdrachtnemer wordt verzocht. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.4 Indien opdrachtgever aanpassing respectievelijk wijziging van de opdracht wenst zal opdrachtnemer de opdrachtgever van de consequenties van deze gewenste aanpassing (in het bijzonder ten aanzien van de te betalen vergoeding respectievelijk de te verwachten declaratie) nader informeren.

3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd indien zij zulks noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst respectievelijk opdracht derden in te schakelen en de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij zulks uitdrukkelijk bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is uitgesloten. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten aanzien van de inschakeling van derden op voorhand informeren.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de ondertekende opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer heeft ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 5: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

5.2 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdracht nemer kan worden gevergd.

Artikel 6: Opzegging
6.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtnemer is, mede gezien de aard van de door haar te verrichten werkzaamheden nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke hetzij direct hetzij indirect voortvloeit of samenhangt met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en of verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel. Onverminderd het in de voorgaande zin bepaalde zal opdrachtnemer nimmer tot een grotere schadevergoeding gehouden zijn dan 5 maal de met de opdrachtgever overeengekomen vergoeding voor het schadeveroorzakende advies respectievelijk de schadeveroorzakende werkzaamheden, dan wel 5 maal het bedrag als ter zake van het uitgebrachte advies respectievelijk verrichte werkzaamheden uiteindelijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Na verloop van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies of beëindigen van de werkzaamheden vervalt ieder recht van de opdrachtgever op schadevergoeding als in de voorgaande zin bedoeld.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

Artikel 8: Geheimhouding
8.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 9: Eigendom
9.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van zijn geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 10: Honorarium
10.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

10.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief aan te passen,

tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

10.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11: Betaling
11.1 De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van de door opdrachtnemer bij de opdrachtgever in te dienen declaratie, binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet tijdige betaling van de declaratie respectievelijk enig aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag binnen de aangegeven betalingstermijn is opdrachtnemer gerechtigd tot een rentevergoeding over de hoofdsom van de vordering vanaf de vervaldag van de betalingstermijn ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 3% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand zal worden gerekend.

Artikel 12: Nalatigheid
12.1 Indien de opdrachtgever nalatig is in de nakoming van op hem uit hoofde van de overeenkomst respectievelijk opdracht rustende verplichtingen dan wel nalatig is hetgeen door hem verschuldigd is te betalen, alsmede in geval van aanvraag van faillissement of surseance van betaling door de opdrachtgever zelve en/of door derden, zullen alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen van rechtswege zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is terstond in geheel opeisbaar zijn. Tevens zal opdrachtnemer alsdan gerechtigd zijn haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst door een aldus luidende verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van de door haar ter zake van ontbinding geleden schade respectievelijk vergoeding van de door of namens haar verrichte werkzaamheden. Alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten die opdrachtnemer zal moeten maken om de haar toekomende bedragen te incasseren dan wel de opdrachtgever te bewegen tot het nakomen van de op hem rustende verplichtingen zullen voor rekening van de opdrachtgever komen, waarbij de opdrachtgever ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het verschuldigde bedrag aan opdrachtnemer zal dienen te vergoeden met een minimum van €. 50,-

Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen om geschillen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen college of commissie voor geschillen voor te leggen.

Copyright 2024 Bart de Boer Consultancy · Disclaimer · Links · Algemene Voorwaarden · Privacy statement

Webbus Multimedia · RSS Feed

Webbus Multimedia